Energie besparingsprojecten voor MKB-bedrijven

Projecten en diensten

Milieuadvies en energieadvies

 • Energieadvies/energie audit IJB Groep Lemmer
 • Opstellen energie efficiencyplan voor beddenfabriek Avek B.V. in Surhuisterveen
 • Invullen Informatieplicht energiebesparing SC Joure en vele andere bedrijven
 • Milieuadvies voor verschillende productiebedrijven 
 • Opzetten milieumanagementsysteem voor groot bedrijf in Oosterwolde
 • Opzetten/vormgeven milieumanagementsysteem (conform ISO14001) voor ingenieursbureaus
 • Opstellen milieurisicoanalyse voor groot petrochemisch bedrijf in Delfzijl
 • Opstellen milieuvergunningaanvraag en maken opzet voor lichtplan voor groot chemisch bedrijf in Delfzijl
 • Organiseren studiedag over gebruik van regenwater
 • Opzetten helpdesk over regenwatergebruik
 • Uitbreiden lozingsvergunning met toelichting op de verschillende processtappen van transportbedrijf met wasstraat in provincie Groningen
 • Bedrijven benaderen voor deelname aan subsidieaanvraag NHL voor project over andere inrichting openbare ruimte (volgens het principe van Shared Space) in Noord-Nederland
 • Uitvoeren watertoets (water als onderdeel van ruimtelijke plannen) voor nieuw te bouwen kinderdagverblijf in Utrecht
 • Bodemadvies

Fries platform Samen verduurzamen

 • Oprichter, aanjager en mede-projectleider van samenwerkingsverband Friese duurzaamheidspartners
 • Minder CO2, meer groen en meer samenwerking
 • Pilot op Bedrijvenpark Heerenveen-Zuid
 • Met ondernemers, duurzaamheidsexperts en lokale uitvoerders 

Project Energie voor MKB Friesland

 • Het algemene doel van het project is het helpen van MKB-ers bij energiebesparing en zelf energie opwekken in het bedrijfspand, om zo de CO2-uitstoot te reduceren en kosten te besparen
 • Een groep (ca. 20) bedrijven in een gemeente krijgt individueel advies van een energieadviseur over energiebesparing en zelfvoorzienend worden in 2030 (voor hun bedrijfspand)
 • De deelnemers krijgen inzicht in maatregelen, kosten, opbrengsten (terugverdientijden), subsidies, fiscale mogelijkheden en eventueel groene leningen
 • Begeleiding door één van meerdere samenwerkende (EPA) energie adviseurs
 • Eén of meerdere bijeenkomsten voor de deelnemers om met elkaar ervaringen uit te wisselen en eventueel collectief in te kopen
 • Nauwe samenwerking met lokale installateurs en bouwbedrijven
 • De projectorganisatie wordt gevormd door de Stichting Energie voor MKB, bestaande uit: Marlies Ballemans (Ballemans Advies Joure, projectleiding), Freerk Wiersum (technisch specialist, W2N) en Marco Hoogland (financieel specialist, Hoogland Subsidieadvies)

Pilotproject in Ooststellingwerf: Uw bedrijf energieneutraal in 2030

 • Eigen initiatief, samen met Jan Gropstra, beleidsmedewerker milieu gemeente Ooststellingwerf
 • Pilotperiode: december 2016 - mei 2017
 • 14 deelnemende bedrijven in Ooststellingwerf
 • In samenwerking met verschillende energieadviseurs (zie Samenwerking)
 • De deelnemers krijgen energieadvies: energiebesparing en duurzame energie opwekking
 • In nauwe samenwerking met gemeente en provincie
 • Betrokkenen zijn enthousiast en hebben de eerste maatregelen genomen
 • Voor meer informatie: Energie-voor-het-mkb-ooststellingwerf
 • Uitrol naar andere gemeenten in Noord-Nederland

Advies aan 100 bedrijven op het gebied van duurzaamheid en strategie (in opdracht van DZyzzion B.V.)

 • Doorlichten van bedrijven (inclusief gemeenten en zorginstellingen) in Friesland op het gebied van duurzaamheid
 • Inhoudelijk en strategisch advies t.a.v. duurzaam ondernemen aan deze organisaties
 • Organiseren bijeenkomsten en workshops

Ondersteuning van de Stichting DO! (Duurzaam Ooststellingwerf)

Koploperprojecten

 • Het in kaart brengen van wensen/belangen van het (regionale) bedrijfsleven ten aanzien van duurzaamheidsthema’s
 • Organiseren van bijeenkomsten met het bedrijfsleven over een of meer duurzaamheidsthema’s

Workshop MVO Communicatie op 24 maart en 14 april 2015

Voor het Landbouwkundig Economisch Instituut/WUR

 • Organiseren van een workshop ‘Wijzer met groen in de stad. Van bestaansvoorwaarde naar verdienmodel’
 • Mede-auteur van bijbehorend boekje, gericht op het MKB in de stedelijke omgeving

Organisatieadvies (2003 – 2006)

 • Interviewen van Wajongeren en hulpverleners. Dit in het kader van de evaluatie van een nieuw internetgame om Wajongeren en werkgevers met elkaar in contact te brengen
 • Gesprekken voeren met management en medewerkers over het beter benutten van menselijk potentieel en vrouwelijk potentieel in het bijzonder. Aanbevelingen doen voor vervolgstappen. Bij een afdeling van een groot ingenieurs- en adviesbureau in Nederland
 • Inventariseren van alle informatiestromen binnen de vier vestigingen van een verzorgingstehuis. Aanbevelingen doen voor verbeteringen

Bodem- en milieuadvies (1990 – 1996)

 • Opstellen nazorgplan stortplaats Oudehaske
 • Diverse uitzendingen naar Litouwen en St. Petersburg als all round milieukundige
 • Verantwoordelijk voor diverse grote bodemverontreinigingsprojecten (waterbodems, stortplaatsen, bedrijfsterreinen, etcetera), meegewerkt aan MER’s
 • Detachering bij RIZA (RWS, sanering waterbodems) te Lelystad ca. 2 dagen per week